ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена … Продължете с четенето на ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”