Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

С настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Проект "Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

Процедура "Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Процедура "Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Процедура "Социално включване в общността"

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включителнои за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги…

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация.

Операция "Умения"

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на работодатели са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

ОПРЧР ПОДКРЕПЯ ОБЩИНИТЕ В ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В РИСК, САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя общините в грижата за хората в карантина, самотно живеещите възрастни хора и хората с увреждания по време на пандемията. С дейностите по Компонент 3 на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ ще бъдат обхванати възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и хора в риск. Общините ще могат да наемат персонал, за да доставят на съгражданите си хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, които са закупени със средства на ползвателите. Нуждаещите се биха могли да получат съдействие и в заплащане на битови сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Всяко лице, което се нуждае от помощ в дома, може да се свърже с общината, в която живее, за да получи нужното съдействие. Информация за горещите телефони на общините можете да откриете на следния линк - www.namrb.org/dostavka-na-chrani-i-medikamenti-po-domovete-za-vazrastni-chora

#ОПРЧР #ПатронажнаГрижа #Covid19
... Още...По-малко
ОПРЧР ПОДКРЕПЯ ОБЩИНИТЕ В ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В РИСК, САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подкрепя общините в грижата за хората в карантина, самотно живеещите възрастни хора и хората с увреждания по време на пандемията. С дейностите по Компонент 3 на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ ще бъдат обхванати възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и хора в риск. Общините ще могат да наемат персонал, за да доставят на съгражданите си хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, които са закупени със средства на ползвателите. Нуждаещите се биха могли да получат съдействие и в заплащане на битови сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. 

Всяко лице, което се нуждае от помощ в дома, може да се свърже с общината, в която живее, за да получи нужното съдействие. Информация за горещите телефони на общините можете да откриете на следния линк - https://www.namrb.org/dostavka-na-chrani-i-medikamenti-po-domovete-za-vazrastni-chora

#ОПРЧР #ПатронажнаГрижа #Covid19
Заредете още