Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

По Компонент 2 и Компонент 3 на  настоящата процедура се изгражда мрежа от услуги в домашна среда, почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и доставка на храни, лекарства и други услуги на най-нуждаещите се и уязвими лица по време  Извънредното положение.

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация – изграждане на ефективна социална инфраструктура за нов вид социални услуги, които да заменят старите специализирани институции за деца и младежи.С планираните дейности ще бъдат закрити всички стари институции.

"Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции.

"Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността"

Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото.

"Национална EURES мрежа"

С операцията се цели увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа. Модернизирането на EURES ще наложи създаване и повишаване на капацитета на предоставящите EURES услуги с фокус върху подобряване на професионалната компетентност. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5 250 000 лв.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.