Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

По Компонент 2 и Компонент 3 на  настоящата процедура се изгражда мрежа от услуги в домашна среда, почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и доставка на храни, лекарства и други услуги на най-нуждаещите се и уязвими лица по време  Извънредното положение.

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация – изграждане на ефективна социална инфраструктура за нов вид социални услуги, които да заменят старите специализирани институции за деца и младежи.С планираните дейности ще бъдат закрити всички стари институции.

Процедура "Социално включване в общността"

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включителнои за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги…

"Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

"Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

"Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

ℹ️ За подкрепа от 290 лв. за запазване на работно място:

✔️Могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се от секторите „Транспорт“, Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“, които:
◾️ Докажат не по-малко от 20% спад в приходите от продажби.
◾️ Са платили данъците и осигуровките за 2019г.
✔️Компенсации може да се получават до 6 месеца.
✔️Се кандидатства в Бюрата по труда.
✔️Фирмите трябва да запазят работниците през целия период, в който получават държавна помощ за тях, + ½ от това време. Т.е. ако получават 6 месеца, изискването е да ги задържат общо 9 месеца.
✔️ Очаква се да бъдат запазени 22 000 работни места
✔️Осигурени са 40 млн. лв. по ОПРЧР.
✔️Мярката може да се комбинира с 60/40, като така подкрепата за секторите може да стане 80/20.

#ОПРЧРℹ️ За подкрепа от 290 лв. за запазване на работно място:

✔️Могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се от секторите „Транспорт“, Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“, които:
◾️ Докажат не по-малко от 20% спад в приходите от продажби.
◾️ Са платили данъците и осигуровките за 2019г.
✔️Компенсации може да се получават до 6 месеца.
✔️Се кандидатства в Бюрата по труда.
✔️Фирмите трябва да запазят работниците през целия период, в който получават държавна помощ за тях, + ½ от това време. Т.е. ако получават 6 месеца, изискването е да ги задържат общо 9 месеца.
✔️ Очаква се да бъдат запазени 22 000 работни места
✔️Осигурени са 40 млн. лв. по ОПРЧР.
✔️Мярката може да се комбинира с 60/40, като така подкрепата за секторите може да стане 80/20.
... Още...По-малко
ℹ️ За подкрепа от 290 лв. за запазване на работно място:

✔️Могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се от секторите „Транспорт“, Хотелиерство и ресторантьорство“, „Туризъм“, които:
◾️ Докажат не по-малко от 20% спад в приходите от продажби.
◾️ Са платили данъците и осигуровките за 2019г.
✔️Компенсации може да се получават до 6 месеца.
✔️Се кандидатства в Бюрата по труда.
✔️Фирмите трябва да запазят работниците през целия период, в който получават държавна помощ за тях, + ½ от това време. Т.е. ако получават 6 месеца, изискването е да ги задържат общо 9 месеца.
✔️ Очаква се да бъдат запазени 22 000 работни места
✔️Осигурени са 40 млн. лв. по ОПРЧР.
✔️Мярката може да се комбинира с 60/40, като така подкрепата за секторите може да стане 80/20.

#ОПРЧР
Заредете още