Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

С настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Проект "Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

Процедура "Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Процедура "Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Процедура "Социално включване в общността"

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включителнои за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги…

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация.

Операция "Умения"

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на работодатели са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

2 часа

Посоката избираш ти
МЛАДЕЖИТЕ, ЖЕНИТЕ И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ВЪВ ФОКУСА НА ОПРЧР 2021-2027

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Мерките са в унисон с визията на Европейска комисия за социална Европа и бяха обсъдени по време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Младежите са очертани като бъдещето на Европа, затова за тях се отделят специални мерки, свързани с качествено образование, обучения и придобиване на умения, които дават повече шансове за работа. Акцент ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на Гаранцията за младежта, включването им в стажуване и субсидирана заетост. Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съобразени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през следващите години.

Насърчаване балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда също ще бъде акцент в следващия програмен период. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда.

„Независимо от позитивните данни за участието на жените на пазара на труда в България, все още имаме доста предизвикателства по отношение на равното заплащане и дискриминацията на работното място“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova. Според нея интеграцията на пазара на труда и предприемачеството сред жените са част от мерките за противодействие на ранните бракове в ромската общност.

Активното приобщаване и насърчаване на равните възможности, по-специално за уязвимите групи, също ще бъде акцент в новия програмен период. Ще бъде насърчен достъпът до качествени услуги, включително и услуги, които насърчават достъпа до жилище и здравни грижи. Ще бъдат предприети мерки за подобряване достъпа до социална закрила, най-вече за децата от уязвимите групи. Борбата с бедността и социалното изключване ще бъдат преодолени с възможности за достоен живот и достъп до услуги. „Детската бедност и бедността в семейства поражда редица негативни последици. Затова мерките следва да бъдат комплексни и интегрирани, за да бъдат достатъчно ефективни“, коментира Десислава Ушколова от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. Високата социална защита ще бъде гарантирана с изготвяне на стандарти за социална защита, достъп до здравеопазване и здравословен начин на живот, както и дългосрочна визия за селските райони.

Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към активното им участие в пазара на труда. Планирано е създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. Ще бъде подкрепена професионалната мобилност и икономическото възстановяване. По ОПРЧР са планирани и мерки за подобряване на условията за работещите на дигитални платформи.

И през следващия програмен период ще бъде приложен интегриран подход при предоставянето на социални услуги. Освен подпомагане процеса на създаване на нови социални услуги за деца и възрастни, ще бъде подкрепено и създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. Ще бъде подкрепен капацитетът на специалистите в социалните услуги, в контекста на дигитализацията.

Мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране“ задължително ще бъдат обвързани с мерките на ОПРЧР с цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включване на уязвимите групи.

Обвързаността на мерките на ОПРЧР и ОП „Храни“ ще бъде засилена и по отношение предоставянето на пакети за новородени бебета. Пакетите ще бъдат получавани от майки, за които органите на социалното подпомагане са установили, че са в риск и живеят под прага на бедност, определен за страната. Предложението на ЕК е пакетът да се дава на два пъти, за да бъде проследено отглеждането на детето и полагането на необходимите грижи от страна на майката. Получаването на пакета за новородени задължително ще бъде обвързан с предоставяне на социални услуги за майката с цел превенция на изоставянето. Майката ще има възможност да получи подкрепа в услуги за ранно детско развитие, изградени със средства на ОПРЧР. По този начин ще бъдат приложени и съвместни механизми за проследяване на резултатите. „Идеята на общия механизъм е да се следи както развитието на детето, така и достъпа на родителите му до пазара на труда“, подчерта главният директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП Лилия Стоянович.

Обхватът на проекта „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен като териториален обхват. По проекта се предоставя „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора в 211 общини в страната. Анна Ангелова от ОП „Храни и допълнително материално стимулиране“ уточни, че с Европейската комисия е обсъждан вариант за предоставяне на две хранения по проекта „Топъл обяд“ при специфични групи от хора, които няма как сами да си приготвят храната.

#ОПРЧР
... Още...По-малко
МЛАДЕЖИТЕ, ЖЕНИТЕ И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ВЪВ ФОКУСА НА ОПРЧР 2021-2027

Младежите, жените и уязвимите групи ще бъдат във фокуса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Мерките са в унисон с визията на Европейска комисия за социална Европа и бяха обсъдени по време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Младежите са очертани като бъдещето на Европа, затова за тях се отделят специални мерки, свързани с качествено образование, обучения и придобиване на умения, които дават повече шансове за работа. Акцент ще бъдат мерките за активиране на младите хора, особено чрез изпълнението на Гаранцията за младежта, включването им в стажуване и субсидирана заетост. Обученията за преквалификация за безработни и неактивни лица ще бъдат съобразени с нуждите на секторите, в които се очаква недостиг на работна сила през следващите години. 

Насърчаване балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда също ще бъде акцент в следващия програмен период. Мерките ще включват достъп до образование в ранна детска възраст и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Насърчаването на адаптацията ще включва различен тип обучения и мерки в подкрепа на жените за участието им на пазара на труда. 

„Независимо от позитивните данни за участието на жените на пазара на труда в България, все още имаме доста предизвикателства по отношение на равното заплащане и дискриминацията на работното място“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova. Според нея интеграцията на пазара на труда и предприемачеството сред жените са част от мерките за противодействие на ранните бракове в ромската общност. 

Активното приобщаване и насърчаване на равните възможности, по-специално за уязвимите групи, също ще бъде акцент в новия програмен период. Ще бъде насърчен достъпът до качествени услуги, включително и услуги, които насърчават достъпа до жилище и здравни грижи. Ще бъдат предприети мерки за подобряване достъпа до социална закрила, най-вече за децата от уязвимите групи. Борбата с бедността и социалното изключване ще бъдат преодолени с възможности за достоен живот и достъп до услуги. „Детската бедност и бедността в семейства поражда редица негативни последици. Затова мерките следва да бъдат комплексни и интегрирани, за да бъдат достатъчно ефективни“, коментира Десислава Ушколова от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. Високата социална защита ще бъде гарантирана с изготвяне на стандарти за социална защита, достъп до здравеопазване и здравословен начин на живот, както и дългосрочна визия за селските райони. 

Хората с увреждания ще бъдат включени в мерки през програмен период 2021-2027, които са насочени към активното им участие в пазара на труда. Планирано е създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. Ще бъде подкрепена професионалната мобилност и икономическото възстановяване. По ОПРЧР са планирани и мерки за подобряване на условията за работещите на дигитални платформи.

И през следващия програмен период ще бъде приложен интегриран подход при предоставянето на социални услуги. Освен подпомагане процеса на създаване на нови социални услуги за деца и възрастни, ще бъде подкрепено и създаването на услуги за хора, пострадали от домашно насилие и жертви на трафик. Ще бъде подкрепен капацитетът на специалистите в социалните услуги, в контекста на дигитализацията. 

Мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране“ задължително ще бъдат обвързани с мерките на ОПРЧР с цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включване на уязвимите групи.

Обвързаността на мерките на ОПРЧР и ОП „Храни“ ще бъде засилена и по отношение предоставянето на пакети за новородени бебета. Пакетите ще бъдат получавани от майки, за които органите на социалното подпомагане са установили, че са в риск и живеят под прага на бедност, определен за страната. Предложението на ЕК е пакетът да се дава на два пъти, за да бъде проследено отглеждането на детето и полагането на необходимите грижи от страна на майката. Получаването на пакета за новородени задължително ще бъде обвързан с предоставяне на социални услуги за майката с цел превенция на изоставянето. Майката ще има възможност да получи подкрепа в услуги за ранно детско развитие, изградени със средства на ОПРЧР. По този начин ще бъдат приложени и съвместни механизми за проследяване на резултатите. „Идеята на общия механизъм е да се следи както развитието на детето, така и достъпа на родителите му до пазара на труда“, подчерта главният директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП Лилия Стоянович.  

Обхватът на проекта „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен като териториален обхват. По проекта се предоставя „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора в 211 общини в страната. Анна Ангелова от ОП „Храни и допълнително материално стимулиране“ уточни, че с Европейската комисия е обсъждан вариант за предоставяне на две хранения по проекта „Топъл обяд“ при специфични групи от хора, които няма как сами да си приготвят храната. 

#ОПРЧР
Заредете още