Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

Операция "Умения"

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на работодатели са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Процедура "Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

Процедура "Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект "Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

С настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

"Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите"

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, т.нар. деинституционализация, с основна цел изграждане на ефективна социална инфраструктура за нов вид социални услуги, които да заменят старите специализирани институции за деца и младежи.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост!

Днес отдаваме почит на святото дело на братята Кирил и Методий, както и на всички просветители от миналото и от настоящето – онези, които продължават да са бранители на българската култура и духовност.
Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост – словото!

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ви поздравява по повод празника.
... Още...По-малко

19 часа

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост!

Днес отдаваме почит на святото дело на братята Кирил и Методий, както и на всички просветители от миналото и от настоящето – онези, които продължават да са бранители на българската култура и духовност.
Нека уважаваме и пазим своето най-голямо богатство и гордост – словото!

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ви поздравява по повод празника.
Заредете още