Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“ |

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики.

На фокус

Операция "Умения"

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на работодатели са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Процедура "Съвместни дейности на социалните партньори"

Каним желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”!

Процедура "Младежка заетост"

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект "Родители в заетост"

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години посредством осигуряване на детегледачи. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.

Процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

С настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Процедура "Социално включване в общността"

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включителнои за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги…

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация.

Процедура „Ваучери за заети лица“

Над 4000 са кандидатите за обучения с ваучери през първите два месеца от стартирането на новия разширен прием за подаване на заявления по процедурата „Ваучери за заети лица“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Последни клипове от YouTube

 

 Последни публикации от Facebook

18 часа

Посоката избираш ти
ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА СЕ СРЕЩНА С ЕКИПА ЗА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ В КНЕЖА

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova проведе среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в Кнежа. Проектът на общината е финансиран със средства на ОПРЧР и е на стойност над 101 хил. лв. С него се обхващат 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ежедневно получават здравно-социални услуги в дома си. По проекта са наети 10 социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. От екипа, който предоставя услугата, споделиха, че „Патронажната грижа“ е важна услуга, тъй като помага на общинската администрация да разшири обхвата на социалните услуги.

При посещенията на възрастните и хората с увреждания в домовете им, медицинската сестра обикновено проследява схемата им за прием на лекарства, мери кръвно и е връзката на потребителите с личните им лекари. Голяма част от ползвателите са трудноподвижни или обездвижени. Рехабилитаторът сподели, че основната му цел е да им помогне да станат по-самостоятелни в ежедневието си. Психологът от екипа за „Патронажна грижа“ също бил търсен от хората, тъй като споделяли проблемите си с него. Той също ги посещава в домовете им. Всички ползватели на услугата споделяли, че услугата е необходима и е в помощ за тях. Зам.-министър Русинова сподели, че процедурата „Патронажна грижа“ на ОПРЧР е един от начините да бъде оказана помощ на нуждаещите се.

Около 800 нуждаещисе в Кнежа получават индивидуални хранителни пакети, а 200 възрастни жители получават „Топъл обяд“. Зам.-министър Русинова обсъди с представители на община Кнежа нуждите на хората с оглед бъдещото надграждане на програмата за следващия програмен период 2021-2027 г. Очакванията са средствата по програмата да бъдат удвоени, а индивидуалните хранителни пакети да бъдат допълнени с необходими за ежедневието принадлежности.

По време на посещението си в Кнежа, Русинова посети социалното предприятие „Шивашки цех“, създадено по процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР. Проектът е на стойност над 195 хил. лв. Сградата, в която се помещава Шивашкият цех, е ремонтирана, купени са нови шевни машини, а наетите 20 безработни лица са били обучени. В момента служителите на социалното предприятие шият спални комплекти, халати, работно облекло за детски градини и болници. Получават и индивидуални поръчки. „За нас това са едни от най-смислените проекти“, обърна се зам.-министърът към шивачките в цеха.

Зорница Русинова откри обновената сграда на Детска ясла №1, която е санирана със средства по проект „Красива България“. Сградата на детската ясла е санирана, подменена е дървената дограма, направена е топлоизолация. Общият бюджет на проекта е над 218 хил. лв. Яслата се посещава от 60 деца на възраст от 1 до 3 години. Кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски припомни, че политиката на общината за обхват на децата включва безплатна ясла и детска градина. Освобождаването от такси цели социализиране на децата от най-ранна детска възраст. „Колкото и да ни се вижда далечно, тези дечица са хората, които ще работят за нашите пенсии. Това е инвестиция в бъдещето, която има смисъл“, коментира той.

Зам.-министър Русинова припомни, че целта на „Красива България“ е да бъдат подкрепяни социално значими проекти. „Приоритетът на нашето правителство е образованието. Затова е важно да работим за децата. Удоволствие е да видим, че община Кнежа е активна в социалните проекти“, допълни тя. На децата, техните родители и работещите в детската ясла Русинова пожела това да е най-прекрасното място, където да преминава денят им.

#ОПРЧР
... Още...По-малко
ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА СЕ СРЕЩНА С ЕКИПА ЗА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ В КНЕЖА

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova проведе среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в Кнежа. Проектът на общината е финансиран със средства на ОПРЧР и е на стойност над 101 хил. лв. С него се обхващат 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ежедневно получават здравно-социални услуги в дома си. По проекта са наети 10 социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. От екипа, който предоставя услугата, споделиха, че „Патронажната грижа“ е важна услуга, тъй като помага на общинската администрация да разшири обхвата на социалните услуги. 

При посещенията на възрастните и хората с увреждания в домовете им, медицинската сестра обикновено проследява схемата им за прием на лекарства, мери кръвно и е връзката на потребителите с личните им лекари. Голяма част от ползвателите са трудноподвижни или обездвижени. Рехабилитаторът сподели, че основната му цел е да им помогне да станат по-самостоятелни в ежедневието си. Психологът от екипа за „Патронажна грижа“ също бил търсен от хората, тъй като споделяли проблемите си с него. Той също ги посещава в домовете им. Всички ползватели на услугата споделяли, че услугата е необходима и е в помощ за тях. Зам.-министър Русинова сподели, че процедурата „Патронажна грижа“ на ОПРЧР е един от начините да бъде оказана помощ на нуждаещите се. 

Около 800 нуждаещисе в Кнежа получават индивидуални хранителни пакети, а 200 възрастни жители получават „Топъл обяд“. Зам.-министър Русинова обсъди с представители на община Кнежа нуждите на хората с оглед бъдещото надграждане на програмата за следващия програмен период 2021-2027 г. Очакванията са средствата по програмата да бъдат удвоени, а индивидуалните хранителни пакети да бъдат допълнени с необходими за ежедневието принадлежности. 

По време на посещението си в Кнежа, Русинова посети социалното предприятие „Шивашки цех“, създадено по процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР. Проектът е на стойност над 195 хил. лв. Сградата, в която се помещава Шивашкият цех, е ремонтирана, купени са нови шевни машини, а наетите 20 безработни лица са били обучени. В момента служителите на социалното предприятие шият спални комплекти, халати, работно облекло за детски градини и болници. Получават и индивидуални поръчки. „За нас това са едни от най-смислените проекти“, обърна се зам.-министърът към шивачките в цеха. 

Зорница Русинова откри обновената сграда на Детска ясла №1, която е санирана със средства по проект „Красива България“. Сградата на детската ясла е санирана, подменена е дървената дограма, направена е топлоизолация. Общият бюджет на проекта е над 218 хил. лв. Яслата се посещава от 60 деца на възраст от 1 до 3 години. Кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски припомни, че политиката на общината за обхват на децата включва безплатна ясла и детска градина. Освобождаването от такси цели социализиране на децата от най-ранна детска възраст. „Колкото и да ни се вижда далечно, тези дечица са хората, които ще работят за нашите пенсии. Това е инвестиция в бъдещето, която има смисъл“, коментира той.  

Зам.-министър Русинова припомни, че целта на „Красива България“ е да бъдат подкрепяни социално значими проекти. „Приоритетът на нашето правителство е образованието. Затова е важно да работим за децата. Удоволствие е да видим, че община Кнежа е активна в социалните проекти“, допълни тя. На децата, техните родители и работещите в детската ясла Русинова пожела това да е най-прекрасното място, където да преминава денят им. 

#ОПРЧР

2 дни

Посоката избираш ти
ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА: С НОВИЯ ЦЕНТЪР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА „МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА“ ЩЕ ПОКАЖЕМ КАК ДЕЙСТВАТ ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ

Новосъздаденият център на НО"Малки български хора" / National organization"Little People of Bulgaria", който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще действат интегрираните здравно-социално-образователни услуги, регламентирани в новия Закон за социалните услуги. Това заяви заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova на Регионална среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от ОПРЧР. Проектът на сдружението е на обща стойност близо 400 хил. лв., а целта му е да бъдат създадени предпоставки за активно социално включване на малките хора в България.

„Това е първият случай, в който такъв тип организация се опитва да направи цялостна подкрепа за хората – не само чрез приобщаване и социализация, но с ясната идея, че за да се социализира най-добре един човек, той трябва да има възможност да работи“, коментира Русинова. По проекта на сдружението ще бъде дадена възможност за кариерно ориентиране на малките хора в България, а държавните институции ще ги подпомогнат да започнат работа. „Когато създадем всички предпоставки за квалификация, изграждане на допълнителна среда и работа за малките хора, тогава държавата ще си е свършила работата, защото хората ще имат високи доходи“, допълни тя. Русинова изрази надежда, че активността на „Малки български хора“ ще вдъхнови и други организации на хора със специфични потребности или увреждания да тръгнат по техния път.

Проектът „Равни шансове за малките хора в България“ е финансиран по процедурата „Равни шансове“ на ОПРЧР. Общият бюджет на операцията е 8 млн. лв. Целите на схемата са свързани с активно социално включване на хората с увреждания, улесняване достъпа до заетост, повишаване информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи. До момента са сключени 10 договора със Национален център за рехабилитация на слепи, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Национална асоциация на хората с придобити увреждания, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Кооперативен съюз „Националния съюз на трудово-производителните кооперации“, Асоциация на родители на деца с епилепсия и Национална асоциация на сляпо-глухите в България.
... Още...По-малко
ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА: С НОВИЯ ЦЕНТЪР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА „МАЛКИ БЪЛГАРСКИ ХОРА“ ЩЕ ПОКАЖЕМ КАК ДЕЙСТВАТ ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ

Новосъздаденият център на НОМалки български хора / National organizationLittle People of Bulgaria, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще действат интегрираните здравно-социално-образователни услуги, регламентирани в новия Закон за социалните услуги. Това заяви заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова / Zornitsa Roussinova на Регионална среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от ОПРЧР. Проектът на сдружението е на обща стойност близо 400 хил. лв., а целта му е да бъдат създадени предпоставки за активно социално включване на малките хора в България. 

„Това е първият случай, в който такъв тип организация се опитва да направи цялостна подкрепа за хората – не само чрез приобщаване и социализация, но с ясната идея, че за да се социализира най-добре един човек, той трябва да има възможност да работи“, коментира Русинова. По проекта на сдружението ще бъде дадена възможност за кариерно ориентиране на малките хора в България, а държавните институции ще ги подпомогнат да започнат работа. „Когато създадем всички предпоставки за квалификация, изграждане на допълнителна среда и работа за малките хора, тогава държавата ще си е свършила работата, защото хората ще имат високи доходи“, допълни тя. Русинова изрази надежда, че активността на „Малки български хора“ ще вдъхнови и други организации на хора със специфични потребности или увреждания да тръгнат по техния път.  

Проектът „Равни шансове за малките хора в България“ е финансиран по процедурата „Равни шансове“ на ОПРЧР. Общият бюджет на операцията е 8 млн. лв. Целите на схемата са свързани с активно социално включване на хората с увреждания, улесняване достъпа до заетост, повишаване информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи. До момента са сключени 10 договора със Национален център за рехабилитация на слепи, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Национална асоциация на хората с придобити увреждания, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Кооперативен съюз „Националния съюз на трудово-производителните кооперации“, Асоциация на родители на деца с епилепсия и Национална асоциация на сляпо-глухите в България.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕСФ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Уважаеми дами и господа,
Отправяме покана към Вас за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) в сферата на социалното приобщаване. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и гражданите като цяло.

Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация.

Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То автоматично се адаптира към типа на отговарящия - Управляващ орган, участник или гражданин. Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г.
Той може да бъде попълнен на следния линк: ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_en

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде публикуван в интернет и ще покаже отговорите по държави. Информацията ще бъде използвана за оценка на постигнатото в периода 2014-2018 г. Тя ще помогне на ЕК да извлече поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, да стане по-ефективна и целенасочена. Цел на изследването е и да се установи дали е упражнен адекватен подход към хората, които имат най-голяма нужда от помощ, включително и в географски аспект, както и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО!
... Още...По-малко
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕСФ ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ 

Уважаеми дами и господа,
Отправяме покана към Вас за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) в сферата на социалното приобщаване. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и гражданите като цяло.

Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социалното включване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. 

Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То автоматично се адаптира към типа на отговарящия - Управляващ орган, участник или гражданин. Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г. 
Той може да бъде попълнен на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_en

Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде публикуван в интернет и ще покаже отговорите по държави. Информацията ще бъде използвана за оценка на постигнатото в периода 2014-2018 г. Тя ще помогне на ЕК да извлече поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, да стане по-ефективна и целенасочена. Цел на изследването е и да се установи дали е упражнен адекватен подход към хората, които имат най-голяма нужда от помощ, включително и в географски аспект, както и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО!
Заредете още