Проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

 Представяне

Сдружение „Вива Пауталия“ изпълнява проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика.

Целева група по проекта: лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество, общини, кооперации, сдружения на работодатели, НПО, социални предприятия и други заинтересовани лица, включително предприемачи които имат за цел развитието на социалната икономика.

Проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ се финансира чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Специфични цели:

 • Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;
 • Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;
 • Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия и гарантиращи устойчива заетост за хората в неравностойно положение чрез създаване на платформа за споделени ресурси на социалните предприятия.

Постигнати резултати по изпълнение на проекта към 1.12.2019 г.:

 • Социологическо проучване на потребностите на 100 български социални предприятия;
 • Анализ-обосновка на проблемите в българските социални предприятия на базата на 100 интервюта с представители на социални предприятия;
 • Социално предприемачество в Белгия, социална добавена стойност, анализ на методики за определяне на социална добавена стойност;
 • Сравнителен анализ за нивото на иновативност на споделените практики спрямо българския сектор на социално предприемачество;
 • Представяне опита на Белгия в прилагането на Облигации за социално въздействие (Socialimpactbonds) – финансов инструмент в помощ на Социалните политики на правителството;
 • Представяне в България на 3 иновативни социални практики. Две са в процес на внедряване;
 • Проведени 2 работни посещения в страните-партньори;
 • Разработена и стартирана иновативна Платформа за споделена мрежа на социални предприятия: https://thesocialmarket.eu/

Връзки

Галерия