„Къщата край морето“ – Център за настаняване от семеен тип | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

 Представяне

„Център за настаняване от семеен тип“ в с. Атия, община Созопол е изграден по проект „У дома“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Разкриване на социални услуги в общността“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014 г. Услугата е разкрита от 01.02.2014 г. и се предоставя от Община Созопол, а от 01.01.2015 г. е държавно делегирана дейност, като издръжката на центъра в Атия вече се поема изцяло от Община Созопол.

Тази „Къща край морето“ е един от първите центрове за настаняване от семеен тип в България. Първите деца и младежи са настанени в центъра в началото на месец февруари 2014 г. Всички обитатели на дома са с умствени и физически увреждания и са на възраст между 7 и 25 години. Основната цел на центъра за настаняване от семеен тип е подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на децата и младежите в естествената им среда, чрез осигуряване на грижа и подкрепа.

Настанените деца и младежи са насочени към центъра след редица обследвания от експерти от вече закритите домове в с. Медвен, с. Кошарица, с. Искра и Бургас. Преди настаняването им, те многократно са премествани от институция в институция. В медицинските им картони е записано „с множество увреждания“, „на легло“ и „без потенциал за развитие“. До момента на приемането им в „Къщата край морето“ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичните им семейства, настаняване в семейства на близки и роднини или приемно семейство или осиновяване.

Към декември 2018 г. в „Къщата край морето“ живеят 13 деца и младежи. Част от тях, които са в по-добро здравословно състояние, ходят на училище в съседния град Черноморец, където за тях е разкрита паралелка за ученици със специални образователни потребности. Останалите обитатели на Къщата всеки ден биват посещавани от специален педагог и учител по физическа култура и спорт. Това са децата и младежите с тежко здравословно състояние.

Отделно децата и младежите посещават Центъра за рехабилитация и интеграция в град Черноморец, където получават специализирана помощ. Храната се доставя от външна фирма, но в Къщата има оборудвана кухня, в която се приготвят някои от любимите ястия на обитателите й като баница и супа, често с помощта на самите тях. Персоналът ги учи да живеят колкото е възможно по-самостоятелно, пълноценно и безопасно. Според специалистите, след 4-5 години, прекарани в „Къщата край морето“, те имат огромен напредък.

В Центъра работят 11-12 души. Няколко детегледачки осигуряват денонощна грижа. На разположение всеки ден са социален работник, възпитател и медицински сътрудник.
Социалните услуги, които се предоставят в Центъра се ползват и от деца в риск от общността на територията на община Созопол,сред които сираци или полусираци, както и от семества с родители с тежки заболявания.

Връзки

l

Контакти

ж.к.“Блокове“ № 34, с. Атия, община Созопол

  05914/2232

Галерия

Видео