Описание на процедурата

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на процедурата е улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Работодателите могат да наемат младежи до 29 години (навършени), които са регистрирани в бюрото по труда.

Работодателите могат да кандидатстват за наемане на младежи в следните направления:

Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. По процедурата се поемат разходите за заплата (минималната за страната) и стойността на здравните и социални осигуровки за 6 месеца. Ако работодателят реши да задържи служителя след изтичане на тези 6 месеца, се поемат осигуровките за още 6 месеца, а работодателят ще трябва да изплаща само минималното възнаграждение за длъжността.

Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Поемат се възнагражденията на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата (за страната), разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Поемат се също разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа в размер на 1/2 от минималната работна заплата (за страната).

Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията. Органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.

 Кандидатстване

Oт 15.10.2018 г. на уебсайта на Агенция по заетостта са публикувани нови образци за кандидатстване.

Заявки от работодатели се приемат до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.

Повече информация и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Агенция по заетостта на адрес:

https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/

Новини

ПОРАДИ ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС ОПЕРАЦИЯ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“ Е УДЪЛЖЕНА ДО 2023 Г.

Поради засиления интерес операция „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата стигат общо 102 млн. лв.

Прочетете още на страницата на ESF във Facebook