Описание на процедурата

С операцията се цели увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа – разширяване на партньорството между институциите/организациите на пазара на труда; създаване на технически инфраструктури за обмен на данни между EURES партньорите и европейския портал; създаване и поддържане на системи на планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите. Модернизирането на EURES ще наложи създаване и повишаване на капацитета на предоставящите EURES услуги с фокус върху подобряване на професионалната компетентност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 250 000 лв.

 

 Кандидатстване

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Крайният срок за представяне на проектното предложение приключи на  22.04.2016 г. в 17:30 часа.