Операция „Умения“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

 Цели

Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което да се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Ще бъдат финансирани провеждането на специфични обучения за конкретно работно място и обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация. Целевите групи, към които е насочена операция “Умения”, са заети, безработни и неактивни лица.

Дейности, които ще получат подкрепа

  • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
  • Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Сума на финансиране

Общият бюджет е 30 000 000.00 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00 лева;
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 911 660.00 лева.

Интензитет на помощта за категория „помощ за обучение“ под режим групово освобождаване:
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат/партньор/и, е както следва:

  • За големи предприятия не надхвърля 50%;
  • За средни предприятия, не надхвърля 60%;
  • За малки/микро предприятия, не надхвърля 70%.