Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

Описание на процедурата

По настоящата процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проектни предложения могат да кандидатстват общините. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 10.05.2019 г.

По настоящата процедура ще бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Планира се предоставянето на психологическа подкрепа и консултиране. Част от средствата по операцията могат да бъдат използвани за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, както и за обучение и супервизия на персонала.

Общият бюджет на схемата е 45,7 млн. лева, за които общините могат да кандидатстват с проектни предложения. Минималният брой потребители, които трябва да бъдат включени в едно проектно предложение е 50 потребители. По процедурата е допустимо общо проектно предложение на група общини.

В Патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати около 17 000 лица над 18 г., включително с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ надгражда модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора. Подобен модел вече бе реализиран по проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот“ от БЧК в партньорство със социалното и здравното министерство и с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

 

Условия за кандидатстване

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет страници: www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

 

 Насоки

Изменени Условия за кандидатстване – 15.03.2019 г.

Изменени Условия за кандидатстване

Изменени Документи към договор

Изменени Документи за попълване

Изменени Документи за информация

Условия за кандидатстване

Документи към договор

Документи за попълване

Документи за информация

Информационни дни

Презентация

Покана

 

Новини

От 1 септември Община Бургас започва да предоставя услугата „Патронажна грижа"

Столична община ще предоставя услугата „Патронажна грижа" от 1 септември

Вече са одобрени 80 проекта на общини в България по процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"