Описание на процедурата

В изпълнение е вторият етап на реформата на системата за грижи за деца, наречена деинституционализация. Този процес в България се реализира със средства от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“, а целта е да бъде изградена ефективна социална инфраструктура за нов вид социални услуги, които да заменят старите специализирани институции за деца и младежи. С планираните дейности ще бъдат закрити всички стари институции, а в новоразвитата социална инфраструктура децата ще получават по-качествена индивидуална грижа.

През ноември 2018 г. ОПРЧР отвори възможността Агенцията за социално подпомагане да създаде методика и да направи оценка на нуждите на последните около 660 деца, останали да живеят в институции. Извършва се индивидуална оценка на потребностите на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца и Домовете за деца, лишени от родителска грижа. Актуализира се и оценката на потребностите на децата с увреждания от Центровете за настаняване от семеен тип. Планирани са и действия по обучения и супервизия на персонала.

Паралелно с това вече започна изграждането и осигуряването на подходяща социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Право да кандидатстват имат 33 общини, получили финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги. Бюджетът на Компонент 1 е 55 605 196 лв., с които ще бъдат изградени Центрове за настаняване от семеен тип за деца, Преходни жилища за деца от 15 до 18 г., Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. Ще бъдат осигурени услуги за спешен прием на деца и родители при кризисна ситуация. Планирано е изграждането на Дневни центрове за деца с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания. Ще бъдат осигурени средства за подбор и наемане на специалисти в новите услуги.

С 18 млн. лв. Министерството на здравеопазването ще изгради Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Средства ще бъдат насочени и към подбор, обучение и супервизия на персонала в новите услуги. Разработва се и нова услуга по предоставяне на патронажна грижа за деца и семейства във всичките 28 области в страната.

С други 55 млн. лв. общините, които са изградили подходящата социална инфраструктура, ще имат възможност да развият, апробират и установят новите социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства.

До 2021 г. от специализираните институции ще бъдат изведени всички 660 деца и младежи. С осигурените 74 млн. лева по линия на ОПРЧР ще се осигури създаването и предоставянето на новите услуги, които ще подкрепят затварянето на стари институции за деца и младежи. Благодарение на средствата други 32 000 лица ще получат достъп до социални и здравно-социални услуги.