Описание на проекта

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца. Като резултат проектът има за цел да окаже положителен ефект върху запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

През есента на 2017 г. започна първият приeм на заявления в бюрата по труда за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина и подпомагане на родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот.

В периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. се извърши трети, разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. По време на новия прием право да подават заявления по проекта имаха родители на деца от 0 до 12 години. Бе добавена възможност да се включат многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

В рамките на първите 3 приеми са одобрени 3 368 родители от общо 4 854, подали заявления. Безработните лица, изявили желание да бъдат наети като детегледачи са 5 387, от които са одобрените 3 917. Сключени са 2 769 трудови договори с детегледачи.

На 17.09.2019 г. стартира нов, четвърти прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост”. Новият прием на заявления ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс.

Проектът се изпълнява от Агенция по заетостта с финансова подкрепа от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прием 4 – от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс

На 17.09.2019 г. стартира нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост”. Новият прием на заявления ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

 

Прием 3 – до 28 февруари 2019 г.

Подадени са общо 1865 заявления от родители, като 215 от тях – от многодетни родители.

Най-много подадени заявления от родители, желаещи да им бъде предоставена услугата „детегледач”, са на територията на София (София град -369, София-област-42, обл. Перник-48), Пловдив (област Смолян – 28, обл. Пловдив – 182, област Пазарджик – 87) и Ловеч(област Ловеч – 18, област Плевен – 120, област В. Търново – 37).

 

Прием 2

Получените заявления от родители  са  858, от които са одобрени 653 заявления.

 

Прием 1 – до 31 октомври 2017г.

Получените заявления от родители  са  2119, от които са одобрени 1077 заявления.

По време на първи и втори прием са подписани общо 1454 тристранни споразумения (между бюро по труда, родител и детегледач) на стойност 13 503 699 лв.

 Кандидатстване

По време на новия, четвърти по ред прием, право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 12 години. Родителите, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи за кандидатстване, трябва да бъдат от следните групи:

  • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
  • Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище (За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 години);
  • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище. В рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на детебезработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

Бюрата по труда продължават да извършват подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Повече информация относно новия прием ще намерите на следния линк:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/nov-priem-na-zajavlenija-ot-roditeli-za-osigurjavane-na-detegledachi-3182/?fbclid=IwAR2F5dUH1S_F9kUeOo0Tfa9j5ZNKT9HorjuzmGgrhYea2l7x03WiyBYt0

Необходимите документи за кандидатстване ще намерите на следния линк:

https://www.az.government.bg/pages/roditeli-v-zaetost/

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Новини

СТАРТИРА НОВИЯТ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ“

17.09.2019 г.
Агенция по заетостта стартира нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс. 

ОТПУСКАТ СЕ ОЩЕ 5 МЛН. ЛЕВА ПО ПРОЦЕДУРА "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

26.06.2019 г.
С 5 милиона лева се увеличава бюджетът на процедура „Родители в заетост“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.