Процедура „Социално включване в общността“ | Оперативна програма „Развиетие на човешките ресурси“

ОПРЧР одобри 28 проекта за създаване на интегрирани услуги

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените предложения е над 4,8 млн. лв. По процедурата ще бъдат изградени комплексни интегрирани междусекторни услуги. По операцията са подадени 92 проектни предложения. 34 от тях не са одобрени. Броят на резервните проектни предложения е 30, а стойността на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 4,7 млн. лв.

Описание на процедурата

Крайният срок за представяне на проектните предложения приключи на 25.01.2019 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Социално включване в общността“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

С изпълнението на процедурата се цели да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Чрез изпълнението на процедурата на лицата от уязвимите групи ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.

Бенефициенти по процедурата са доставчици на социални услуги.

Допустими партньори са неправителствени организации и общините.

Допустими дейности, които се финансират са:

  • Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;
  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
  • Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
  • Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания
  • Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;
  • Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

Целевите групи, към които е насочена Процедура „Социално включване в общността“ са:

  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания;
  • Деца в риск, включително с увреждания, възрастни в риск;
  • Служители на доставчици на социални услуги.

Общият бюджет на Процедура „Социално включване в общността“ е 5 000 000 лв. като един кандидат получава безвъзмездна финансова помощ до 200 000 лв. Дейностите по проектите следва да приключат до края на 2020 г.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg