Европейските фондове променят средата, в която живеем – кварталното училище, тролея, който пътува до центъра, детската площадка пред блока. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” може да донесе промяна в живота на всеки, който иска да открие нови възможности за работа, за придобиване на нови умения, за подкрепа при справяне с трудностите в живота.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е доказателството, че европейските пари могат да помогнат на всеки, който търси нова посока за развитие. Над 2 милиарда и 130 милиона лева от Европейския социален фонд дават шанс за професионално и личностно развитие на 800 000 българи за периода 2014-2020 г. Оперативната програма дава възможност приоритетно на младежите, на трайно безработните и на хората в неравностойно положение, да намерят своето място на пазара на труда. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” помага на българските предприятия и на работещите хора в страната да бъдат по-конкурентни, по-мобилни и да инвестират в знанията и уменията на своите служители.

Програмата има за цел да допринесе за намаляване на бедността, като осигури подкрепа за най-уязвимите групи – хората с увреждания, децата, лишени от родителска грижа, живеещите в крайна бедност и социална изолация.
Промяната към по-добро много често е индивидуална и не толкова забележима, но тя е навсякъде около нас – с новото момче, което отива на работа в кварталния магазин, с човека, който помага на съседа в инвалидна количка да отиде на разходка в парка, с момичетата от фризьорския салон, които бързат да не закъснеят „за един курс по една програма”.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г.

Стратегията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се основава на целите, които си поставя ЕС за програмния период 2014-2020 г. в Стратегическите насоки за сближаване на Общността. Повишаването на икономическата активност и на заетостта, и намаляването на безработицата са от съществено значение за устойчивия икономически растеж, насърчаване на социалната интеграция и борбата с бедността. В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обхванати две основни политики, имащи отношение към пазара на труда и социалното включване.

ОПРЧР е оперативната програма, обхващаща възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти, включително социално-икономическите партньори, общините, НПО, държавни институции, социални предприятия, общностни центрове, представители на различни общности, работодатели, браншови и секторни организации, и др. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е също така програмата, чието изпълнение предполага най-голяма гъвкавост по отношение на обхвата и продължителността на финансираните проекти, на броя и степента на ангажиране на различните заинтересовани страни.

Стратегията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се основава на три стълба:
1. По-висока и по-качествена заетост
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
3. Модернизиране на публичните политики