BG05M9OP001-1.025 "Бъдещето на труда"

Процедура „Бъдещето на труда“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ адресира необходимостта от комплексна промяна в сферата на организацията на трудовата заетост заради нововъзникващите нови форми на препитание, навлизането на иновативни комуникации и технологии, както и демографските промени. Целта на схемата е да се формират адекватни към новата реалност политики, като се разработи и приложи комплекс от аналитични инструменти за целта. Смисълът е институциите на пазара на труда да бъдат адекватни на съвременната обстановка.

Конкретен бенефициент по процедура „Бъдещето на труда“ е Министерството на труда и социалната политика с допустими партньори национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Чрез изпълнението на дейностите по проекта МТСП ще разработи актуализирана политика за посрещане на предизвикателствата на пазара на труда в бъдеще, отчитайки бързите и мащабни процеси и нуждите от осигуряване и социално отговорни политики.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лева.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.01.2018 година.