BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

Процедурата цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://esf.bg/; http://www.eufunds.bg/; https://eumis2020.government.bg/ 

Краен срок за представяне на предложенията – 29.01.2016 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg