BG05M9OP001-3.010 "Експертиза на работоспособността"

Конкретен бенефициент по процедурата „Експертиза на работоспособността“ е Министерство на труда и социалната политика чрез Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели да се осигури експертна подкрепа за разработване на методологическа база за провеждане на реформа в сферата на медицинската експертиза.

С изпълнението на проекта ще се спомогне за интегрирането на стандартите на Световната здравна организация в дейността на Комисиите за медицинска експертиза и Комисиите за експертиза на работоспособността.

В допълнение членовете на комисиите ще бъдат обучени за работа с новоразработените методики.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 000 000  лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение 23.12.2016 г., 12:30 часа.