BG05M9OP001-1.019 "ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща 1019@mlsp.government.bg

Крайният срок е 17:30 часа на 28.12.2016 г. (включително). След изтичане на крайния срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения/възражения, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.