BG05M9OP001-1.017 "Готови за работа"

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се стимулира активността на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация.

Тя е насочена към мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за улесняване включването в заетост и обучение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 18.11.2016 г., 17:30 часа.