BG05M9OP001-2.029 "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие"

Процедурата „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ ще окаже подкрепа за допълняемост на проектите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР на общините-бенефициенти за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Допустими кандидати са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г., които имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 18 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 31.08.2020 г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/