BG05M9OP001-3.015 "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера"

Процедура„Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ цели да повиши професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения при формирането и прилагането на политиките в сферата на социалното включване, пазара на труда, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. Същевременно стремежът е чрез прилагането на дейностите по операцията да се усъвършенства сътрудничеството и взаимодействието между институциите по формиране и прилагане на политиките в сектора.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 391 166 лева и ще се изпълнява от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерство на труда и социалната политика.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 ч. на 28.02.2018 г.