BG05M9OP001-3.016 "Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Национален осигурителен институт.
С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

  • създаване на капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на експертизата на работоспособността;
  • подобряване на качеството на експертизата на работоспособността чрез дигитализация и съкращаване на сроковете за контрол;
  • превенция на злоупотреби и грешки при оценката на експертизата на работоспособността;
  • повишаване на качеството и съкращаване на сроковете за обслужване на осигурените лица чрез разработване и внедряване на Електронно осигурително досие.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 18.04.2018 г., 17:30 часа.