BG05M9OP001-3.009 "Контрол на командированите лица"

Конкретен бенефициент по процедура „Контрол на командированите лица“ е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ .

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели да се допринесе за подобряване на качеството на контролната дейност и повишаване на капацитета на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, както и за провеждане на адекватна политика в сферата на условията на труд.

Операцията ще подпомогне транспонирането и съответно изпълнението на практика на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар или т.нар. „прилагаща директива“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Контрол на командированите лица“ е 650 000  лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ , http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение 05.12.2016 г., 17:30 часа.