BG05M9OP001-1.104 "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедурата „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“. Операцията е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а Агенцията по заетостта е конкретен бенефициент. Общият бюджет на операцията е 40 млн. лв.

Основната цел на процедурата е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19.

Процедурата „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 юни 2020 г., 17:30 часа.