2014BG05M9OP001-1.2014.001 "Младежка заетост"

Целта на процедурата е: Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 35 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 04 август 2014г.