BG05M9OP001-1.009 "Национална EURES мрежа"

С операцията се цели увеличаване обхвата и подобряване достъпа и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа – разширяване на партньорството между институциите/организациите на пазара на труда; създаване на технически инфраструктури за обмен на данни между EURES партньорите и европейския портал; създаване и поддържане на системи на планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите. Модернизирането на EURES ще наложи създаване и повишаване на капацитета на предоставящите EURES услуги с фокус върху подобряване на професионалната компетентност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 250 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/
Краен срок за представяне на проектното предложение е 22.04.2016 г. 17:30 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg