BG05M9OP001-3.012 "Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики"

Конкретен бенефициент по процедурата „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“ е Министерство на младежта и спорта.

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на  младежките политики на национално и местно ниво чрез въвеждане на единна система.

Целта на операцията е да се подобри координацията във и между институциите и организациите, изпълняващи политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Това ще окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми.

Текущият мониторинг ще позволи по-голяма гъвкавост и възможност за своевременна реакция от страна на отговорните институции да отговорят на актуалните потребности на целевите групи.

Чрез синхронизиране на действията на отговорните институции на всички нива ще се постигнат трайни положителни ефекти за младите хора и тяхната реализация на пазара на труда и в обществото.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“ е 505 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 10.02.2017 г., 17:30 часа.