BG05M9OP001-2.090 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. Проекти могат да подават 28-те общини, в които има изградена инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ за предоставяне на социални услуги за възрастни и хора с увреждания. В конкретните общини ще започнат да функционират 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, както и 65 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. Очаква се новоизградените услуги да обхванат 1215 възрастни над 65 г. и хора с увреждания, в т.ч. с психични разстройства, с умствена изостаналост и деменция.

Основната цел на процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията.

Процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет на мярката е 20 млн. лева. Средствата могат да бъдат използвани за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, както и за закупуване на обзавеждане на новоизградените услуги.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван и на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 31 декември 2021 г.