BG05M9OP001-2.038 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ с конкретен бенефициент Агенцията за социално подпомагане. С реализирането на процедурата започва подготовката за пилотно извеждане на възрастни и хора с увреждания от специализирани институции, въз основа на оценка на потребностите им. С операцията се изпълняват мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С изпълнението на процедурата ще бъде обезпечена подготовката за предоставяне на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходяща инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Общият бюджет на операцията е 4 млн. лева.

Схемата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ ще се реализира на два етапа – ЕТАП 1 се реализира в рамките на настоящата процедура и ЕТАП 2, с който ще започне предоставянето на новите услуги в инфраструктура, изградена със средства от ОПРР.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 ч. на 14.03.2019 г.