2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.

Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 65 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 09.03.2015 г.