BG05M9OP001-3.005 "Нови стандарти за социални услуги"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.005 „Нови стандартни за социални услуги” с Конкретен бенефициент МТСП чрез дирекция „Социално включване”.

Операцията има за основна цел да подобри достъпността, ефективността и процеса на деинституционализация на социалните услуги за децата, възрастните хора и пълнолетните лица с увреждания, както и да подобри качеството на предоставяните социални услуги чрез анализ и разработване на актуални стандарти за качество и финансиране, съобразно нуждите на потребителите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 21.10.2015 г. 23:59 часа. 

Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg