BG05M9OP001-1.018 "Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване"

Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование . Изпълнението на дейностите по нея ще допринесат за подобряване на шансовете за активно поведение на пазара на труда на безработни лица с ниска степен или без степен на образование чрез мотивация за полагане на усилия за повишаване на знанията и уменията и предоставяне на условия придобиване на професионална квалификация. Операцията ще се изпълни координирано и ще надгради и допълни постигнатите резултати по операция „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“, която ще се реализира по ОП НОИР, като обхване в дейности лицата, успешно завършили курсове по ограмотяване или курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование. Предоставяйки възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни наемането на тези лица. Операцията ще подпомогне изключително много и голямата група безработни младежи, особено продължително безработните млади хора, които са със силно ограничени шансове да се включат в заетост именно поради липсата на грамотност, която прави и включването им в обучения за професионална квалификация невъзможно.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение 12.12.2016 г., 17:30 часа.