BG05M9OP001-1.006 "Обучения и заетост"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост” с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта.

Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.

Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост на всички обхванати безработни, ще помогнат за по-успешната им реализация на пазара на труда в дългосрочен план.

Настоящата схема допълва мерки в подкрепа на безработни лица, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Операцията ще допълва възможностите за наемане на безработни лица, предоставяни чрез операцията „Ново работно място 2015”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020 Г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 15.10.2015 г. 23:59 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg