BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ” с Конкретен бенефициент ИА „Главна инспекция по труда”.

Целта на операцията е да оптимизира работните процеси в ИА ГИТ като акцентира върху подобряване на процеса на планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Операцията предвижда усъвършенстване на методите за планиране на дейността на инспекторите чрез нова база данни за обектите за контрол и система за планиране на инспекционната дейност, отчитаща техния рисков потенциал. С цел оптимизация на процеса ще бъдат разработени и нови гъвкави форми на инспектиране чрез елементи на самоконтрол и активизиране на дейността на КУТ и ГУТ в предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 4 855 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 13.08.2015 г. 23:59 часа. Проектното предложение по настоящата процедура следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Допълнителна информация относно крайния срок. Въз основа на подадено искане от КБ за удължаване на срока за кандидатстване, УО удължава срока до 13.10.2015г.

Във връзка с това, обаче, се намалява максималната продължителност на проектното предложение на 37 месеца.