BG05M9OP001–2.028 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими следните дейности:

– Разработване и прилагане на програма/методика/ за предоставяне на патронажната грижа, стандарти за качество на услугата;

– Разработване на програма за обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, предоставящи патронажната грижа;

– Мониторинг на обученията и супервизия на услугата.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1” се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 200 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 31.10.2018 г., 17:30 часа.