BG05M9OP001-1.105 "Подкрепа и защита за служителите на Националния осигурителен институт в условията на пандемия от COVID-19"

Процедурата е насочена към сигуряване на подкрепа на служителите на НОИ във връзка със запазване качественото обслужване на завишения брой граждани в условията на коронавируса COVID-19 и превенция на разпространението на пандемията.
Чрез реализиране на дейностите по процедурата ще се и стимулират и защитят служителите на НОИ, предоставящи услуги във високо рискова среда от заразяване в контекста на произтичащата от коронавируса растяща безработица, изплащане на обезщетения, издаване на персонални идентификационни кодове и други услуги със завишен интензитет.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 30.06.2020 г., 17:30 ч.