BG05M9OP001-2.061 "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2. Конкретни бенефициенти по процедурата са следните общини, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа – Велико Търново, Столична, Шумен, Силистра, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница и Троян.

Общият бюджет на процедурата е 11 млн. лв. Конкретните бенефициенти могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 1 млн. лв.

Чрез изпълнение на процедурата ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, както и ще се осигури подкрепа за техните семейства, които полагат грижите за тези лица.

По процедурата ще се предоставят услуги и качествена грижа за лицата с увреждания, вкл. с тежки увреждания, чрез подкрепата за развитие на центрове с комплексно обслужване на тези лица и техните семейства. Успоредно с това, лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството ще получат подкрепа чрез мерки, свързани с улесняване достъпа им до пазара на труда и връщането им на реалния пазар на труда, както и психологическа подкрепа. Центровете за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания ще осигуряват дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 април 2020 г. до 17:30ч.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg