BG05M9OP001-2.008 "Подкрепа за лицата с увреждания"

Процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ цели да осигури качествена грижа за хора с тежки увреждания и техните семейства, като бъдат създадени центрове за комплексна подкрепа за целта. Стремежът е чрез осигуряването на новия тип услуги да бъде дадена възможност близките на тези хора да се върнат или да започнат работа.

От новите услуги ще могат да се възползват лица над 18-годишна възраст с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства, както и такива, които ползват резидентни услуги и техните семейства.

Шест общини са допустими кандидати по процедурата – Плевен, Русе, Варна, Бургас, Пловдив и Столична община, а партньори могат да бъдат доставчици на социални услуги и неправителствени организации. Те разполагат с до 1 милион лева за разработването на проект, по който да разкрият дневните центрове.

В тях ще се предоставя дневна и почасова грижа за лицата с увреждания, консултиране, информиране и подкрепа на място, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, подкрепа за достъп до други услуги, според индивидуалните потребности. Ще бъде осигурена и подкрепа за семействата, полагащи грижи за хора с увреждания, като бъде поета грижата за тях чрез краткосрочно настаняване в центъра. Процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ може да осигури и ремонт и оборудване на сграден фонд с цел предоставяне на услугите в центровете, съгласно потребностите на целевата група. Сред дейностите са предвидени и интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване на близките, които полагат грижи за членове на семейството с тежки увреждания, да започнат работа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 ч. на 31.05.2018 година.