BG05M90P001-3.020 "Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение"

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“. Конкретен бенефициент по процедурата е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Общият бюджет на финансовата помощ е 2 млн. лв.

По операцията ще бъде направен анализ на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в центровете на НАПОО. Предвидени са дейности по актуализиране на съществуващ или разработване на нов/и модел/и за мониторинг и контрол на качеството на услугите, които се предоставят в центровете за професионално обучение. Моделът за мониторинг и последващ контрол ще бъде апробиран, включително и чрез осигуряването на човешки ресурси, подобряване на информационното осигуряване и техническа обезпеченост. Като част от процедурата ще бъде проведено обучение на служителите от институциите на пазара на труда за придобиване на компетентности за работа в новата среда, включително и за извършване на мониторинга и последващия контрол. По операцията „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ ще бъде направена оценка на приложения модел и регламентацията му в законодателството.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 31 юли 2019 г. до 17:30 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/