BG05M9OP001-3.018 "Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

∙ Подобряване / системата за мониторинг в областта на жизненото равнище и доходите от труд;

∙ Създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни участващи в реализиране на мерките от политиката по доходите;

∙ Създаване на подобрена методика за оценка на жизненото равнище по региони в страната.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани” се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 200 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 06.07.2018 г., 17:30 часа.