BG05M9OP001-1.004 "Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”

Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Процедурата цели да модернизира дейността на Агенция по заетостта и предоставянето на по-качествени услуги за търсещите и предлагащите работа.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 28 000 000 лева.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://еsf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 31.08.2015 г. 23:59 часа.

Проектното предложение по настоящата процедура може да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.