BG05M9ОP001-3.007 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния"

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели да се подобри качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал в тази сфера.

Очаква се операцията да допринесе за подобряване на знанията и уменията на персонала в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна чрез продължаващо обучение. Дейностите и резултатите от операцията ще допринесат също и за развитие на потенциала на заетите лица в системата на спешната медицинска помощ, които ще разширят, ще могат да поддържат и да актуализират наличните си знания и умения и да придобиват нови, необходими за осигуряването на качествена здравна помощ. Включването в продължаващо професионално обучение на медицинския и немедицинския персонал, зает в системата за спешна медицинска помощ ще спомогне да се повиши задоволеността на „белия“ сектор от висококачествена работна сила, разполагаща със специфични умения, отговарящи на високите изисквания за добре подготвени и обучени кадри.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 7 000 000  лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 02.09.2016 г., 17:30 часа.