BG05M9OP001-1.011 "Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори"

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

Да се постигане устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

Основната цел на операцията е да създаде цялостен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години – дисбалансът между търсенето на квалифицирана работна сила от страна на ключови за развитието на българската икономика сектори (съгласно Иновационна стратегията за интелигентна специализация 2014 – 2020) и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация.

Специфична цел на операцията е да създаде и въведе политика за балансиране на пазара на труда чрез изготвянето и внедряване на цялостен модел и електронна платформа за въвеждането на Рейтингова система на професиите.

Операцията цели още да подготви иновативни инструменти за привличане на заети и търсещи работа, безработни, неактивни, включително младежи към тези професии, както и да установи причините за ниската привлекателност и да развие пилотна система за преодоляване на идентифицираните проблеми. Също така се цели да се развие политиката по повишаване на доходите на работната сила в зависимост от нивото на производителност чрез въвеждане на нови инструменти за развитие на човешките ресурси, насочени към кариерно израстване, обвързване на производителността на труда със заплащането, подобряване условията на труд в предприятията, включително чрез развитие на практики на корпоративната социална отговорност, насочени към работниците и служителите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 2 324 300 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 30.09.2016 г., 17:30 часа.