BG05M9ОP001-1.007 "Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-1.007 „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта”.

Целите на процедурата са насочени към:
• Намаляване на неравновесията на пазара на труда и насърчаване на икономическия растеж чрез идентифициране на потребностите от квалифицирани кадри в определени икономически дейности и класове професии;
• Изготвяне на прогнози за развитието на пазара на труда в България, както и изготвяне на оценки на активната политика на пазара на труда.

С изпълнението на настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се подобрят процесите по планиране, изпълнение и оценка на политиките и услугите на пазара на труда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 30.09.2015 г., 23:59 часа.