BG05M9ОP001-3.006 "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане"

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

– Да се повиши капацитета за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политиките в сферата на социалните услуги, социалното подпомагане и закрила на детето чрез внедряване на разработената интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпомагане (ИИС на АСП)

– Да се подпомогне процеса по деинституционализация на децата и възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи в социалния сектор

– Да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики.

С реализиране на процедура BG05M9ОP001-3.006 ”Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ ще се създадат предпоставки за по-ефективен и прозрачен процес при изпълнение на контролните функции на Агенцията за социално подпомагане.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 28 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 25.08.2016 г., 17:30 часа.