BG05M9OP001-3.003 "Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.003 „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности“.

Целта на процедурата е: Да бъде повишен капацитета на Комисията за защита от дискриминация и нейните регионални представители и да се повиши ефекта от дейността й по превенция, установяване и предотвратяване на дискриминацията за рискови групи и общности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/; http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 10.09.2015 г.