BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане. Партньори на Агенция за социално подпомагане могат да бъдат общини и райони на общини на територията на Република България.

Целта на процедурата е:
• Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители;
• Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 51 600 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://esf.bg/; http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 01.09.2015 г. 23:59.

Допълнителна информация относно крайния срок: КБ е поискал удължаване на срока за подаване на проектно предложение, за което е изпратено официално писмо до УО с изх. №041-965/29.09.2015 г.

Краен срок: 12.10.2015 г. 23:59 ч.

Проектното предложение по настоящата процедура може да бъде подадено само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.