BG05M9OP001-2.026 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2"

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 2 с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца и закриване на тези институции. Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, както и ще допринесе за постигане на основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 18 444 864,00 лева и ще се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 22.04.2019 г.