BG05M9OP001-1.008 "ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Добри и безопасни условия на труд"

Във връзка с влезлия в сила на 25/12/2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, получените голям брой коментари и отразени промени в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“, Управляващият орган на ОП РЧР публикува  отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедурата.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Условия на кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ в срок до 17:30 часа на 07/04/2016 г. на следната електронна поща:

pbfp1@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.

Следва да имате предвид, че на този етап, на посочената електронна поща се изпращат единствено предложения и становища по проекта на Условия за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат отправяни след публикуване на обявата за откриване на процедурата, заедно с одобрените Условия за кандидатстване.