BG05M9OP001-2.082 "Проект на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения ”.
Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

Допустимите дейности по процедурата са:
– Личностно развитие;
– Придобиване на умения за самостоятелен живот;
– Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
– Насърчаване на доброволчеството.

Допустими кандидати са доставчиците на социални услуги.

Партньори могат да бъдат доставчици на социални услуги, публични лечебни и здравни заведения и неправителствени организации.

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: pdevelopment@mlsp.government.bg или през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

Крайният срок е 15.10.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения”

 

 

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.082 „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения” и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е изготвен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за АСД и не се допускат до техническа и финансова оценка. В изпълнение на разпоредбите на ЗУСЕСИФ списъкът се визуализира и в публичния модул на ИСУН, раздел „Справки“, „Резултати от оценка“.

Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на нотификацията от ИСУН на асоциираната електронна поща на кандидата, че в публичния модул, раздел „Справки“ е публикуван списък с резултатите от извършената проверка за административно съответствие и допустимост.

Списъкът с кандидатите, които не са допуснати до техническа и финансова оценка, заедно с основанията за недопускане, може да видите тук:

Управляващият орган уведомява всички заинтересовани, че започва оценката на техническо и финансово качество на проектните предложения, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.