BG05M9OP001-2.032 "ПРОЕКТ на Условията за кандидатстване по процедура „Социално включване в общността”"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Социално включване в общността”.
Общата цел на операцията да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги. Изпълнението на дейностите ще допринесе и за възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания).

Допустимите дейности по процедурата са:

∙ Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в риск, основани на индивидуален подход и потребности;

∙ Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;

∙ Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;

∙ Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания;

∙ Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;

∙ Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността като цяло.

Допустими кандидати са доставчиците на социални услуги.

Партньори могат да бъдат общини и неправителствени организации.

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща socialno_vkluchvane@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 08.10.2018 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Социално включване в общността”. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.