BG05M9OP001-1.128 "ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“"

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отправя покана за изпращане на писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“. 

Предложения могат да бъдат изпратени чрез Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане. Крайният срок за писмени предложения и възражения е 9 март 2021 г.

Въпроси, свързани с разяснение на Условията за кандидатстване, могат да бъдат отправяни след откриване на процедурата.